ติดต่อเรา


Address :

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
Call us :
Email :
:

General Enquiries

We'll get back to you in 1-2 business days.