ข่าวสาร / ประกาศ

News & Announcement

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 40 ฉบับที่ 3)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจที่ติดตามวารสารสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้เป็นวารสารฉบับที่ 3 ของปี 2567...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 4)

สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยทุกท่าน และผู้สนใจที่ติดตามวารสารของ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง...

บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 1)

สวัสดีท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 39 ของวารสาร...

Thai Journal of Neurology

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย หรือ Thai Journal of Neurology เป็นวารสารที่จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้โรคทางระบบประสาทและความรู้ทางประสาทวิทยาศาสตร์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้ พฤติกรรม สารสนเทศ ความปวด จิตเวชศาสตร์ และอื่นๆ ต่อสมาชิกสมาคมฯ แพทย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิทยาศาสตร์ฯ