วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 2

Thai Journal of Neurology Volume 39 No. 2

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 2
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 / เมษายน - มิถุนายน 2566 / 374 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
ประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตด้วยยา labetalol ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ปิ่นจุฑา ทองจันทร์แก้ว,สมศักดิ์ เทียมเก่า,นันทพรรณ์ ชัยนิรันดร์,รัตนา อินทะผิว,ลักขณา มาตย์วิเศษ,ศิริพร เทียมเก่า
ผลของรังสีแกมมาต่อการเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลรวมและสารแอนโทไซยานินรวมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วง
วรนันท์ คีรีสัตยกุล,จินตภา แพทย์โอสถ,ญานิกา โพธิ์งาม,กัณยาวีร์ พยุงกุลอนันต์,กรวดี พรมสุภาพ,นงค์นุช แจ้งสว่าง
การใช้ยา Nicergoline ในโรคระบบประสาท
จันทิรา รอดเดช,สมศักดิ์ เทียมเก่า,นันทพรรณ์ ชัยนิรันดร์,รัชฎาพร สุนทรภาส