วารสาร

สถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมอง
นานาสาระ

สถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมอง

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ยังพบว่าเป็นปัญหา ที่สำคัญของประเทศไทย จากฐานข้อมูลของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าอุบัติการณ์ผู้ป่วยราย ใหม่ในปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ 328 ต่อ ประชากร 100,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ราย ละเอียดของอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน แต่ละเขตสุขภาพ

ตุลาคม - ธันวาคม 2564