วารสาร

ทำไมต้องทำ DSC โรคลมชัก
นานาสาระ

ทำไมต้องทำ DSC โรคลมชัก

ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคลมชัก (epilepsy) เป็นโรคทางระบบประสาทที่ พบบ่อย ความชุกประมาณ 7 คนใน 1000 คน พบได้ทุก เพศทุกวัย ผู้ป่วยโรคลมชักนั้นประสบปัญหาในการเข้า ถึงการรักษา จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบ ว่าผู้ป่วยโรคลมชักในประเทศไทยเพียง ร้อยละ 70 เท่านั้น ที่เข้าถึงการรักษา...

เมษายน - มิถุนายน 2567
COVID-19: Crisis to Chance
นานาสาระ

COVID-19: Crisis to Chance

สมศักดิ์ เทียมเก่า

การระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้นส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลกในทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว อาจ กล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากที่สุดตั้งแต่ มีการระบาดของโรคต่างๆ ที่เคยมีมาก็ว่าได้...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
โรคหลอดเลือดสมอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
นานาสาระ

โรคหลอดเลือดสมอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง stroke หรือ cerebrovascular disease เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญลำดับต้นๆ ของ ประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีอัตราการเสียชีวิต และก่อให้เกิดความพิการได้สูง ส่งผลกระทบกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนเป็นปัญหาของประเทศ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเป็นมูลค่าที่สูงมาก...

กรกฎาคม - กันยายน 2566
วิกฤติระบบสาธารณสุขไทย
นานาสาระ

วิกฤติระบบสาธารณสุขไทย

สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปัญหาของระบบสาธารณสุขไทยในมุมมองของผม น่าจะวิกฤติมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสังคมในหลายประเด็น ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มากขึ้น วิธีการรักษาโรคต่างๆ ที่มากขึ้น ความต้องการ ความ คาดหวังของสังคม ความคิด ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และระบบสุขภาพของประเทศที่ รักษาฟรี...

เมษายน - มิถุนายน 2566
สถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมอง
นานาสาระ

สถานการณ์ โรคหลอดเลือดสมอง

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ยังพบว่าเป็นปัญหา ที่สำคัญของประเทศไทย จากฐานข้อมูลของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าอุบัติการณ์ผู้ป่วยราย ใหม่ในปี 2563 อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เท่ากับ 328 ต่อ ประชากร 100,000 คน ซึ่งมีแนวโน้มสูงมากขึ้น ราย ละเอียดของอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน แต่ละเขตสุขภาพ

ตุลาคม - ธันวาคม 2564