วารสาร

ศัพท์แพทย์ อักษร A
บทความพิเศษ

ศัพท์แพทย์ อักษร A

สมศักดิ์ เทียมเก่า, สมชัย บวรกิตติ

งานบัญญัติศัพท์และพจนานุกรมศัพท์วิชาการ สาขาต่างๆ มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอย่าง ถูกต้อง ทางด้านการแพทย์ไทย การบัญญัติศัพท์ได้เริ่ม ในสมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สมาชิกรุ่นแรกของราชบัณฑิตยสถาน (ปัจจุบันเปลี่ยน เป็นราชบัณฑิตยสภา)...

เมษายน - มิถุนายน 2565
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
บทความพิเศษ

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อไปแล้วจำนวนมาก ทั้งประเทศและทั่วโลก ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนใน ประเทศไทย และพบปัญหาเรื่องข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง ในการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ทาง สถาบันประสาทวิทยาได้ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยา แห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแนวทางการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรกฎาคม - กันยายน 2564