วารสาร

ภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม
ปกิณกะ

ภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม

อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ , สมชัย บวรกิตติ

สภาพปัจจุบันของสังคมไทยได้แปรเปลี่ยนไปจาก เมื่อ ๕๐-๖๐ ปีก่อน อันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศ อย่างรวดเร็ว ประจวบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เข้ามาครอบงำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การปรับตัวได้เหมาะเป็นเรื่องที่ต้อง อาศัยเวลาและการใคร่ครวญ ในบริบทนี้ ผู้เขียนขอเสนอ ปัญหาเรื่องใกล้ตัว ๒ เรื่อง คือ เรื่องเหล้าและบุหรี่

ตุลาคม - ธันวาคม 2564