วารสาร

Glatiramer Acetate- Associated Liver Injury: A Case Report and Literature Review
Interesting Case

Glatiramer Acetate- Associated Liver Injury: A Case Report and Literature Review

ภควดี บูรณสถิตนนท์, ณัฐพล รัตนธรรมสกุล

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือ multiple sclerosis (MS) เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคปลอกประสาทอักเสบของระบบ ประสาทส่วนกลาง (CNS demyelinating disease) และ เป็นโรคการอักเสบของระบบประสาทที่พบได้บ่อยที่สุด ทั่วโลก นับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพ ในวัยหนุ่มสาวรองจากอุบัติเหตุ โดยในประเทศไทยมี ความชุกประมาณ 0.2 รายต่อประชากรแสนคน...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่
Topic Review

การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

ชนิดา อมรประภัสร์ชัย, ณัฐวัฒน์ วาศฉัตรพัฒน์

Schizophrenia หรือโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในโรคทาง จิตเวชที่พบมากที่สุด โดยสาเหตุเกิดจากความผิดปกติ ของสมอง ทำให้คนไข้มีแสดงออกทางความคิด ความ รู้สึก และพฤติกรรมที่ผิดไปจากความเป็นจริงหรือไม่ เหมาะสม นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการป่วย เริ่มต้นตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดย อาจมีช่วงที่อาการดีขึ้นเป็นระยะ...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
Original Article

ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

มกร ลิ้มอุดมพร, วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล, ชณิตา อ่อนน้อม

การตัดสินใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดชนิดขาดเลือด ในระยะเฉียบพลันต้องมีความรวดเร็วและมีการประเมิน ที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใน เขตเมือง อย่างไรก็ตามด้วย มีงานวิจัยหลายชิ้นใน ต่างประเทศที่ศึกษาความน่าเชื่อถือของการใช้ระบบ โทรเวชต่อการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) ผลปรากฏว่า...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit
Original Article

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit

Wisan Teeratantikanon

Stroke (or cerebrovascular accident) is a highly significant disease in the nervous system. It occurs when brain cells are deprived of blood supply. It is divided into two main types: ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic strokes commonly occur in patients with risk factors related to cardiovascular risk factors, such as high blood pressure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial
Original Article

Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial

Siriporn Apirukaramwong, Puchit Sukphulloprat

Non-convulsive status epilepticus (NCSE) refers to a prolong seizure that manifests primarily as altered mental status as opposed to the dramatic convulsions seen in generalized tonic-clonic status epilepticus. Subtle status epilepticus (SSE) is the type of NCSE must be considered in comatose patients who present after a prolong generalized tonic-clonic seizure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion
Original Article

Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion

Piromya Jaiboon, Pornpatr (A.) Dharmasaroja

Acute large vessel occlusion accounted for one out of three in patients with acute cerebral infarction who arrive within first 24 hours of symptom onset and associated with the worst clinical outcomes and high mortality rates. Thrombolysis treatment, intravenous (IVT) and endovascular thrombolysis treatment (EVT), in the eligible patients showed the benefit on clinical outcomes.

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital
Original Article

Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital

Pairat Yangkitwiboon, Sirikanlaya Poonphol

COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus that primarily affects the respiratory system, but it has also been found to cause abnormal blood clots and increase the risk of ischemic stroke in people with underlying health conditions.1 These complications can lead to an increased risk of death in COVID-19 patients...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand
Original Article

Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand

Amornrat Piengkes, Prapassara Sirikarn, Narongrit Kasemsap, Kannikar Kongbunkiat, Somsak Tiamkao, Nisa Vorasoot

Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an autoimmune central nervous system (CNS) demyelinating disorder that affects multiple areas of the CNS and generally follows a relapsing course, leading to devastating outcomes and permanent neurologic disability...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand - Gray Matter to White Matter (GM/WM) Density Ratio Prediction on Computed Tomography in Cardiac Arrest Patients - Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital - Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion - Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double-Blind Randomized Controlled Trial - Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit - ความน่าเชื่อถือของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน - การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ISSN 2228 - 9801