วารสาร

Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke
Original Article

Platelet-to-Neutrophil Ratio after Intravenous Thrombolysis is Prognostic Marker for 90-days Outcome in Acute Ischemic Stroke

Ausanee Chaiwisitkun, Sombat Muengtaweepongsa

Stroke is the second leading cause of death worldwide and also the leading cause of long-term disability. Ischemic stroke is the most common type of stroke. An occurrence of acute ischemic stroke (AIS) always leads to the death of brain tissues and focal neurological deficits.

มกราคม - มีนาคม 2566
The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy
Original Article

The Impact of Covid-19 on Physical and Mental Health of Patients with Drug-Resistant Focal Epilepsy

Pholpipat Bunluesin, Siriphong Thanapatphakin, Pasiri Sithinamsuwan

Epilepsy is a high prevalent neurological disorder that affects people of all ages and lives all around the world. Patients with epilepsy are three times more fatality rate than the general population.1 Furthermore, they are 2-3 times more likely than those without epilepsy to have mental disorders, including anxiety and sadness.

มกราคม - มีนาคม 2566
Comparison of Cognitive Impairment between Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients and Healthy Controls in Neurological Institute of Thailand
Original Article

Comparison of Cognitive Impairment between Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients and Healthy Controls in Neurological Institute of Thailand

Waristhar Warachit, Arada Rojana-udomsart, Jedsada Khieukhajee, Kulthida Sangklung, Narupat Suanprasert

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an uncommon motor neuron disease which affects both upper and lower motor neuron in several body regions. These patients have progressive symptoms of weakness, dysphagia, respiratory insufficiency, and will have deficits in activities of daily living.

มกราคม - มีนาคม 2566
ขีดความสามารถของฟอสโฟนิวโรฟิลาเมนต์เฮฟวี่เชนจากเลือด ในการช่วยวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเอแอลเอสในผู้ป่วยคนไทย
Original Article

ขีดความสามารถของฟอสโฟนิวโรฟิลาเมนต์เฮฟวี่เชนจากเลือด ในการช่วยวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเอแอลเอสในผู้ป่วยคนไทย

สหรัฐ อังศุมาศ, เมธา อภิวัฒนากุล

Amyotrophic lateral sclerosis หรือย่อว่า ALS เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทสั่งการ แล้วส่งผลท􀄬ำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ ประสาทนำคำสั่งมาควบคุม โดยเกิดจากการที่เซลล์ ประสาทนำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆ เกิดการเสื่อมและตายไป ในที่สุด จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โรคของเซลล์ ประสาทนำคำสั่ง (motor neuron disease; MND) หรือ โรคเซลล์ประสาทนำคำสั่งเสื่อม” โรคนี้มีสาเหตุมาจาก การเสื่อมตัวของเซลล์ประสาท (neurodegenerative) ที่กระทบต่อเซลล์ประสาทมอเตอร์บนและล่าง

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand
Original Article

The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand

Chonnipa Sitthiprawej, Surasak Komonchan, Yodkwan Wattanasen

Thrombosis of the dural sinus and/or cerebral veins (CVST) is an uncommon form of stroke, usually affecting young individuals. Despite advances in the recognition of CVST in recent years, diagnosis and management can be difficult because of the diversity of underlying risk factors. Anticoagulation remains the principal therapy and aims at preventing thrombus propagation and increasing recanalization.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients
Original Article

Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients

Pawittra Puangsuwan, Juthathip Suphanklang, Jutikan Imsub, Sansanee Sangwanit, Chesda Udommongkol

Direct factor Xa inhibitors oral anticoagulants (DOACs) including rivaroxaban, apixaban and edoxaban have been shown to be equivalent or superior to warfarin for prevention of stroke or systemic embolism and DOACs have lower rates of major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF).

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital
Original Article

Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital

Piyanuch Niltarach, Sirikanlaya Poonphol

Ischemic stroke is a major healthcare problem that represents the third leading cause of death in Thailand. The overall incidence is around 206 per 100,000 population per year and is likely to rise in the future. The disease accounts for 10% of deaths and 50-60 percent of the patient are left permanently disabled.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565