วารสาร

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure
Original Article

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure

Kanitpong Phabphal, Jirayu Sae-Chan, Thara Tuntanatip, Anukoon Kaewborisutsakul, Surasak Sangkhathat

For over a century, there has been evidence of a link between brain tumors and seizures. However, it wasn’t until the second half of the 20th century that researchers started to classify and comprehend specific types of tumors, such astrocytomas, that were more likely to cause seizures.

กรกฎาคม - กันยายน 2567
สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Original Article

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

พญ. ทยานันท์ อรรถเวชกุล

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke เป็นโรคที่พบได้ บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ทุพพลภาพ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ของประชากรโลกเป็นอันดับสองรองจากโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด...

เมษายน - มิถุนายน 2567
Prevalence of Small Fiber Neuropathy in Idiopathic Parkinson's Disease Patients
Original Article

Prevalence of Small Fiber Neuropathy in Idiopathic Parkinson's Disease Patients

Suchada Chayaratanasin, Suwat Srisuwannanukorn

Idiopathic Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder resulting from abnormal aggregation of alpha-synuclein and the consequences are the degeneration of dopaminergic neurons in substantia nigra. As dopamine decreases, motor symptoms such as bradykinesia, rigidity, tremor, and postural instability can develop.

เมษายน - มิถุนายน 2567
การพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเครือข่ายระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) จังหวัดบึงกาฬ
Original Article

การพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเครือข่ายระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) จังหวัดบึงกาฬ

วรุตม์ ชมภูจันทร์

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สำคัญต่อระบบ สาธารณสุขทั่วโลก เป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั่วโลกมี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากขึ้นทุกปี และใน แต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 6 ล้านคน ข้อมูล จากองค์การอนามัยโลกพบว่าในประเทศไทยมีจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกัน...

เมษายน - มิถุนายน 2567
Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers
Original Article

Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers

Thicha Sakunchoosong, Krittika Siritanan

Epilepsy is a common neurological disorder characterized by recurrent seizures that affects around 4-10 out of every 1,000 people, and it is the most encountered neurological condition requiring medical treatment during pregnancy. Pregnancy mothers are particularly affected by this disorder, with one in 200 being affected recurrent seizures, with an annual incidence between 40 and 80 per 100,000 worldwide.

มกราคม - มีนาคม 2567
Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients
Original Article

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients

Montana Pothong, Apisit Boongird

Status epilepticus (SE) is a time-sensitive emergency condition which is associated with high short-term mortality. Over the past decades, major advances in SE have been notably observed. There are numerous factors which predict outcome in SE such as age, type of seizure, duration of seizure, pre-existing comorbidities, and de novo seizure.

มกราคม - มีนาคม 2567
Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus
Original Article

Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus

Jirachaya Deesuwan, Apisit Boongird

Super-refractory status epilepticus (SRSE) is defined as status epilepticus (SE) that continues for 24 hours or more after the onset of anesthetic therapy, including those in whom SE recurs while on proper anesthetic treatment or after withdrawal of anesthetic agents.

มกราคม - มีนาคม 2567
Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke
Original Article

Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke

Jakrapong Vongsaengnak, Somsak Tiamkao

Stroke is a common and chronic disease, which can cause disability or death. According to 2017-2018 studies, stroke is the second leading cause of death for the population over the age of 60. Globally, there are 6.5-80 million cases died from stroke.

มกราคม - มีนาคม 2567