วารสาร

ใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบร่วมกับอาการชัก
Topic Review

ใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบร่วมกับอาการชัก

สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย ความชุกประมาณร้อยละ 1 ของประชากร พบได้ทุกกลุ่ม อายุ ซึ่งสาเหตุในแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างกัน โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) พบว่าเป็นสาเหตุของโรค ลมชักที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วย stroke มีโอกาสการ เกิดอาการชักตามมาภายหลังสูงกว่าคนทั่วไป

เมษายน - มิถุนายน 2567
สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
Original Article

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

พญ. ทยานันท์ อรรถเวชกุล

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke เป็นโรคที่พบได้ บ่อยในเวชปฏิบัติ และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด ทุพพลภาพ และยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต ของประชากรโลกเป็นอันดับสองรองจากโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด...

เมษายน - มิถุนายน 2567
การพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเครือข่ายระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) จังหวัดบึงกาฬ
Original Article

การพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเครือข่ายระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) จังหวัดบึงกาฬ

วรุตม์ ชมภูจันทร์

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่สำคัญต่อระบบ สาธารณสุขทั่วโลก เป็นภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล ทั่วโลกมี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวนมากขึ้นทุกปี และใน แต่ละปี มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 6 ล้านคน ข้อมูล จากองค์การอนามัยโลกพบว่าในประเทศไทยมีจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีเช่นกัน...

เมษายน - มิถุนายน 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- การพัฒนาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเครือข่ายระบบช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) จังหวัดบึงกาฬ - Prevalence of Small Fiber Neuropathy in Idiopathic Parkinson’s Disease Patients - สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบระบะเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า - ใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบร่วมกับอาการชัก - Status Epilepticus: Time is Brain - พยากรณ์ภาวะชักต่อเนื่อง - ทำไมต้องทำ DSC โรคลมชัก

เมษายน - มิถุนายน 2567 ISSN 2228 - 9801
Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke
Original Article

Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke

Jakrapong Vongsaengnak, Somsak Tiamkao

Stroke is a common and chronic disease, which can cause disability or death. According to 2017-2018 studies, stroke is the second leading cause of death for the population over the age of 60. Globally, there are 6.5-80 million cases died from stroke.

มกราคม - มีนาคม 2567
Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand
Original Article

Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand

Chayut Sathiropas, Yodkhwan Wattanasen, Surasak Komonchan

At present, the treatment of acute ischemic stroke (AIS) is with intravenous tissue plasminogen activator (IV tPA) and mechanical thrombectomy (MT) is classified in the treatment guidelines for AIS. However, it was found that the administration of IV tPA has the potential to cause blood clot to move to the distal vessel.

มกราคม - มีนาคม 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- The Development of Sleep Condition Indicator (SCI) Thai Version to Diagnose and Follow Up Thai Patients with Insomnia - Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand - Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke - Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus - Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients - Utilization of the Athens Insomnia Scale-Thai Version (AIS-Thai) among Thai People - Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers - Relationship between Atrial Fibrillation and Worse Outcomes in Stroke Patients after Intravenous Thrombolysis - การใช้ Siponimod ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

มกราคม - มีนาคม 2567 ISSN 2228 - 9801
ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
Original Article

ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

มกร ลิ้มอุดมพร, วรรณพร เอี่ยมวรวุฒิกุล, ชณิตา อ่อนน้อม

การตัดสินใจเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดชนิดขาดเลือด ในระยะเฉียบพลันต้องมีความรวดเร็วและมีการประเมิน ที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใน เขตเมือง อย่างไรก็ตามด้วย มีงานวิจัยหลายชิ้นใน ต่างประเทศที่ศึกษาความน่าเชื่อถือของการใช้ระบบ โทรเวชต่อการประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) ผลปรากฏว่า...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit
Original Article

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit

Wisan Teeratantikanon

Stroke (or cerebrovascular accident) is a highly significant disease in the nervous system. It occurs when brain cells are deprived of blood supply. It is divided into two main types: ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic strokes commonly occur in patients with risk factors related to cardiovascular risk factors, such as high blood pressure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566