วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1

Thai Journal of Neurology Volume 39 No. 1

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 / มกราคม - มีนาคม 2566 / 5351 Views
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
Cephalosporin-induced Encephalopathy and Its EEG Presentation
ชลภิวัฒน์ ตรีพงษ์
Comparison of Cognitive Impairment between Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients and Healthy Controls in Neurological Institute of Thailand
Waristhar Warachit, Arada Rojana-udomsart, Jedsada Khieukhajee, Kulthida Sangklung, Narupat Suanprasert
Long Term Memory Outcome in Transient Global Amnesia Patients with Abnormal MRI
Natthayoot Mahitthafongkul, Sedthapong Chunamchai, Chaipat Chunharas
Spinocerebellar Ataxia Type III
อภิวุฒิ เกิดดอนแฝก, วรงค์พร เผื่อนปฐม