วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

Thai Journal of Neurology Volume 38 No. 4

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4
ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2565 / 5012 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients
Pawittra Puangsuwan, Juthathip Suphanklang, Jutikan Imsub, Sansanee Sangwanit, Chesda Udommongkol