วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

Thai Journal of Neurology Volume 39 No. 4

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4
ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2566 / 263 Views
Keywords/คำสำคัญ :
ISSN 2228 - 9801
สารบัญ/Table of Contents
การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่
ชนิดา อมรประภัสร์ชัย, ณัฐวัฒน์ วาศฉัตรพัฒน์
Glatiramer Acetate- Associated Liver Injury: A Case Report and Literature Review
ภควดี บูรณสถิตนนท์, ณัฐพล รัตนธรรมสกุล