ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

หน้าหลัก / วารสาร / วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 / ความน่าเชื่อถือของการใช้ สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน
ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 / ตุลาคม - ธันวาคม 2566 / 151 Views