บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 4)

หน้าหลัก / ข่าวสาร / บทบรรณาธิการ (ปีที่ 39 ฉบับที่ 4)
วันที่ : 1 October 2023 / 392 views
บทบรรณาธิการ

     สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยทุกท่าน และผู้สนใจที่ติดตามวารสารของ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ของปี 2566 ซึ่งยังคงเข้มข้นใน เนื้อหาวิชาการ โดยเฉพาะผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ซึ่งล้วนมีแต่เรื่องที่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แสดงถึงความสนใจ ความตั้งใจ และความพยายามของแพทย์ทุกท่านร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

     วารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนั้นมีการจัดทำปีละ 4 ฉบับอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 39 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ในปี 2567 ผมในนามของกรรมการสมาคมท่านหนึ่งมีความภาคภูมิใจที่วิชาการ ด้านประสาทวิทยาของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การวิจัย การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ ทางกองบรรณาธิการยินดีรับบทความวิชาการทั้งในรูปแบบ original article, topic review, recent advances และ interesting case ตลอดจนผลงานวิชาการในทุกๆ รูปแบบที่ท่านเห็นสมควรว่ามีประโยชน์ในการ เผยแพร่ต่อสมาชิกและผู้สนใจ

ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า
บรรณาธิการวารสารและอุปนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

>> ดูวารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 คลิกที่นี่