วารสาร

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients
Original Article

Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients

Montana Pothong, Apisit Boongird

Status epilepticus (SE) is a time-sensitive emergency condition which is associated with high short-term mortality. Over the past decades, major advances in SE have been notably observed. There are numerous factors which predict outcome in SE such as age, type of seizure, duration of seizure, pre-existing comorbidities, and de novo seizure.

มกราคม - มีนาคม 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 1

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- The Development of Sleep Condition Indicator (SCI) Thai Version to Diagnose and Follow Up Thai Patients with Insomnia - Risk of Distal Embolization in Acute Large Arterial Occlusion Prior to Endovascular Stroke Treatment in Neurological Institute of Thailand - Cost of Treatment for In-patient with Acute Stroke - Efficacy and Safety of Perampanel in Super-refractory Status Epilepticus - Clinical Outcomes and Risk Factors for Mortality in Status Epilepticus Patients - Utilization of the Athens Insomnia Scale-Thai Version (AIS-Thai) among Thai People - Comparison of Maternal and Fetal Outcomes, In Epileptic and Non-Epileptic Mothers - Relationship between Atrial Fibrillation and Worse Outcomes in Stroke Patients after Intravenous Thrombolysis - การใช้ Siponimod ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

มกราคม - มีนาคม 2567 ISSN 2228 - 9801
Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit
Original Article

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit

Wisan Teeratantikanon

Stroke (or cerebrovascular accident) is a highly significant disease in the nervous system. It occurs when brain cells are deprived of blood supply. It is divided into two main types: ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic strokes commonly occur in patients with risk factors related to cardiovascular risk factors, such as high blood pressure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
บทคัดย่อการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting
Abstract

บทคัดย่อการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Early-Onset Dementia: Causes Compared to Late-Onset Dementia - Vascular Risk Factors for Vascular Dementia Compared with Alzheimer’s Disease - Cognitive Performance Improvement after CPAP Treatment in Obstructive Sleep Apnea Patients - Factors Associated with Caregivers’ Distress of Patients with Dementia Receiving Activity-based Services at Dementia Day Center - The Effect of COVID-19 Pandemic on Self-Perceived Change of Caregiver’s Burden in Providing Care for People with Dementia - Correlation of Activity Tracking Data and Wandering Symptom of Patients with Dementia at King Chulalongkorn Memorial Hospital

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand
Original Article

The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand

Chonnipa Sitthiprawej, Surasak Komonchan, Yodkwan Wattanasen

Thrombosis of the dural sinus and/or cerebral veins (CVST) is an uncommon form of stroke, usually affecting young individuals. Despite advances in the recognition of CVST in recent years, diagnosis and management can be difficult because of the diversity of underlying risk factors. Anticoagulation remains the principal therapy and aims at preventing thrombus propagation and increasing recanalization.

ตุลาคม - ธันวาคม 2565
Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients
Original Article

Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients

Chadawan Pathonsmith, Thon Thiraworawong

Patients with neurological disease was found that some of these patients had leg swelling and pain. Differential diagnosis in these patients with leg swelling is important. This is because treatment approaches are different and could affect other serious complications, such as acute pulmonary embolism from deep vein thrombosis.

เมษายน - มิถุนายน 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ศัพท์แพทย์ อักษร A, ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ, ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ, Incidence of Pneumonia and Associated Factors in Ischemic Stroke Patient Admitted in Rajavithi Stroke Unit, Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients, Diagnostic Dilemma in A Man Who Presented with Headache and Transient Memory Loss, Sensory Neuropathy Associated with Long Term Turmeric Consumption

เมษายน - มิถุนายน 2565 ISSN 2228 - 9801