วารสาร

บทคัดย่อการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting
Abstract

บทคัดย่อการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Early-Onset Dementia: Causes Compared to Late-Onset Dementia - Vascular Risk Factors for Vascular Dementia Compared with Alzheimer’s Disease - Cognitive Performance Improvement after CPAP Treatment in Obstructive Sleep Apnea Patients - Factors Associated with Caregivers’ Distress of Patients with Dementia Receiving Activity-based Services at Dementia Day Center - The Effect of COVID-19 Pandemic on Self-Perceived Change of Caregiver’s Burden in Providing Care for People with Dementia - Correlation of Activity Tracking Data and Wandering Symptom of Patients with Dementia at King Chulalongkorn Memorial Hospital

ตุลาคม - ธันวาคม 2565