วารสาร

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure
Original Article

Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure

Kanitpong Phabphal, Jirayu Sae-Chan, Thara Tuntanatip, Anukoon Kaewborisutsakul, Surasak Sangkhathat

For over a century, there has been evidence of a link between brain tumors and seizures. However, it wasn’t until the second half of the 20th century that researchers started to classify and comprehend specific types of tumors, such astrocytomas, that were more likely to cause seizures.

กรกฎาคม - กันยายน 2567
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Glutamate Receptor Expression in Astrocytoma Tissue from Patient with and without Seizure - ยาเม็ดฮอร์โมนคุมกำเนิดในผู้หญิงโรคลมชัก - ภาวะชักต่อเนื่องในหญิงตั้งครรภ์ - ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอดสาขาประสาทวิทยา ประจำปี 2567

กรกฎาคม - กันยายน 2567 ISSN 2228 - 9801