วารสาร

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- การใช้ยา Lemborexant ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้ใหญ่, - Postictal Clinical Manifestations Related Epilepsy in Neurological Institute of Thailand - Mortality Rate within 30 Days of the Patients Present with Malignant Middle Cerebral Occlusion in Stroke Unit, Rajavithi Hospital - Apixaban Concentration According to Creatinine Clearance in Non-Valvular Atrial Fibrillation Patients - The Relationship between Age of Thrombus and Outcomes of Cerebral Venous Sinus Thrombosis in Neurological Institute of Thailand - ขีดความสามารถของฟอสโฟนิวโรฟิลาเมนต์เฮฟวี่เชนจากเลือด ในการช่วยวินิจฉัยโรคเซลล์ประสาทสั่งการเอแอลเอสในผู้ป่วยคนไทย - A Case Report and Literature Review of Temporal Lobe Resection Failure Associated with Temporal Plus Epilepsy - การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 11 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบประชุม Virtual Meeting

ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ISSN 2228 - 9801