วารสาร

Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients
Original Article

Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients

Chadawan Pathonsmith, Thon Thiraworawong

Patients with neurological disease was found that some of these patients had leg swelling and pain. Differential diagnosis in these patients with leg swelling is important. This is because treatment approaches are different and could affect other serious complications, such as acute pulmonary embolism from deep vein thrombosis.

เมษายน - มิถุนายน 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ศัพท์แพทย์ อักษร A, ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ, ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ, Incidence of Pneumonia and Associated Factors in Ischemic Stroke Patient Admitted in Rajavithi Stroke Unit, Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients, Diagnostic Dilemma in A Man Who Presented with Headache and Transient Memory Loss, Sensory Neuropathy Associated with Long Term Turmeric Consumption

เมษายน - มิถุนายน 2565 ISSN 2228 - 9801