วารสาร

Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial
Original Article

Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double- Blind Randomized Controlled Trial

Siriporn Apirukaramwong, Puchit Sukphulloprat

Non-convulsive status epilepticus (NCSE) refers to a prolong seizure that manifests primarily as altered mental status as opposed to the dramatic convulsions seen in generalized tonic-clonic status epilepticus. Subtle status epilepticus (SSE) is the type of NCSE must be considered in comatose patients who present after a prolong generalized tonic-clonic seizure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 4

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand - Gray Matter to White Matter (GM/WM) Density Ratio Prediction on Computed Tomography in Cardiac Arrest Patients - Correlation between D-Dimer Level and Ischemic Stroke in COVID-19 Patients in Rajavithi Hospital - Relationship of Core Growth Rate, Collateral Circulation Status and Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke from Anterior Circulation Occlusion - Comparison Efficacy and Safety of Intravenous Push Levetiracetam Vs Midazolam for Seizure Termination in Non-Convulsive Status Epilepticus. A Double-Blind Randomized Controlled Trial - Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit - ความน่าเชื่อถือของการใช้สมาร์ตโฟนเพื่อประเมินคะแนน National Institutes of Health Stroke Scale ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน - การใช้ยาคาริพราซีนในการรักษาโรคจิตเภทในผู้ใหญ่

ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ISSN 2228 - 9801
ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ
Original Article

ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ

สมศักดิ์ เทียมเก่า,พิมพ์พร พรหมคำตัน,ศิริพร เทียมเก่า

การรักษาโรคลมชักด้วยยากันชักเป็นวิธีที่นิยมใช้ มากที่สุด เพราะมียากันชักให้เลือกใช้ได้หลายชนิด ตามชนิดของรูปแบบการชัก โรคร่วมของผู้ป่วย และ ประสิทธิภาพของยากันชักชนิด ตลอดจนผลข้างเคียงของ ยากันชัก ซึ่งยากันชักชื่อ Levetiracetam เป็นยากันชักรุ่น ใหม่ชนิดหนึ่งที่แพทย์พิจารณาใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

เมษายน - มิถุนายน 2565
ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ
Topic Review

ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

ปรียานุช กฤษณะประสิทธิ์, นิสา แซ่ลิ้ม

ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ (neutropenia) เป็นภาวะที่เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) มีปริมาณน้อยกว่าปกติ และภาวะนี้สัมพันธ์กับการติด เชื้อ ภาวะ neutropenia แบ่งความรุนแรงได้ 3 ระดับ ได้แก่ รุนแรงน้อย รุนแรงปานกลาง และรุนแรงมาก ซึ่ง ระดับความรุนแรง และระยะเวลาที่เป็นจะสัมพันธ์กับการ ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ แทรกซ้อน

เมษายน - มิถุนายน 2565
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

ศัพท์แพทย์ อักษร A, ยา Levetiracetam กับการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ, ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยยา Levetiracetam ชื่อสามัญ, Incidence of Pneumonia and Associated Factors in Ischemic Stroke Patient Admitted in Rajavithi Stroke Unit, Incidence and Risk Factors of Deep Vein Thrombosis with Complex Regional Pain Syndrome in Neurological Patients, Diagnostic Dilemma in A Man Who Presented with Headache and Transient Memory Loss, Sensory Neuropathy Associated with Long Term Turmeric Consumption

เมษายน - มิถุนายน 2565 ISSN 2228 - 9801