วารสาร

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit
Original Article

Factors Associated with Prolonged Hospital Stays in Acute Stroke Unit

Wisan Teeratantikanon

Stroke (or cerebrovascular accident) is a highly significant disease in the nervous system. It occurs when brain cells are deprived of blood supply. It is divided into two main types: ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic strokes commonly occur in patients with risk factors related to cardiovascular risk factors, such as high blood pressure...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
Original Article

The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

Wisan Teeratantikanon, Makara Inyu, Pawut Mekawichai

Tuberculosis is the leading infectious cause of death worldwide.1 Tuberculous meningitis (TBM) is the major cause of death and is one of the most severe manifestations of extrapulmonary tuberculosis. TBM is associated with severe morbidity and high mortality of extrapulmonary tuberculosis.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Original Article

อัตราการเสียชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

Wisan Teeratantikanon,Pawut Mekawichai

ภาวะชักต่อเนื่องเป็นภาวะฉุกเฉิน ทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และการรักษาที่ทันท่วงทีส่งผลดีต่อผลการรักษาอย่าง มาก วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือศึกษาอัตราการเสีย ชีวิตของภาวะชักต่อเนื่องและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเสียชีวิตของภาวะชักต่อเนื่องในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

มกราคม - มีนาคม 2564