วารสาร

Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms
Original Article

Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms

Sittichoke Sirimontakan, Siriphong Thanapatphakin, Pasiri Sithinamsuwan

Epilepsy is a high prevalent neurological disorder that affects people of all ages and lives all around the world. Patients with epilepsy are three times more fatality rate than the general population.1 Furthermore, they are 2-3 times more likely than those without epilepsy to have mental disorders, including anxiety and sadness.

กรกฎาคม - กันยายน 2566
วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 3

วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

- ยา Nootropic ในประเทศไทย - Role of Etifoxine as an Adjunctive Treatment in Patients with Drug-Resistant Epilepsy with Comorbid Anxiety Symptoms - การบริการผู้ป่วยนอก โรคระบบประสาท - The Mortality of Tuberculous Meningitis in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital - โรคหลอดเลือดสมอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต - COVID-19: Crisis to Chance - งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด สาขาประสาทวิทยา ที่จบการศึกษาในปี 2564 - งานวิจัยในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12 สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2566

กรกฎาคม - กันยายน 2566 ISSN 2228 - 9801