วารสาร

Efficacy of Telerehabilitation vs Standard Rehabilitation in Adult Ischemic Stroke Patients during COVID-19 Pandemic
Original Article

Efficacy of Telerehabilitation vs Standard Rehabilitation in Adult Ischemic Stroke Patients during COVID-19 Pandemic

Pakapon Suesatchapong,Sireethorn Pienchitlertkajorn,Thakonwan Boontem,Kusuma Samart

The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has been disrupting continuity of intermediate care in ischemic stroke patients. There are growing evidences published about telerehabilitation as a potential alternative to standard rehabilitation, especially during COVID-19 pandemic. We developed and assessed efficacy of an affordable telerehabilitation approach compared to standard rehabilitation.

กรกฎาคม - กันยายน 2564
แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท
บทความพิเศษ

แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet)

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อไปแล้วจำนวนมาก ทั้งประเทศและทั่วโลก ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนใน ประเทศไทย และพบปัญหาเรื่องข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง ในการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ทาง สถาบันประสาทวิทยาได้ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยา แห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแนวทางการฉีด วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรกฎาคม - กันยายน 2564