วารสาร

Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand
Original Article

Comparison of Early Onset versus Late Onset Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders: Clinical Characteristics and Outcomes at A University Hospital, Northeastern Thailand

Amornrat Piengkes, Prapassara Sirikarn, Narongrit Kasemsap, Kannikar Kongbunkiat, Somsak Tiamkao, Nisa Vorasoot

Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) is an autoimmune central nervous system (CNS) demyelinating disorder that affects multiple areas of the CNS and generally follows a relapsing course, leading to devastating outcomes and permanent neurologic disability...

ตุลาคม - ธันวาคม 2566
Effectiveness of Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rtPA) for Acute Ischemic Stroke in Udonthani Hospital versus Node-rtPA Community Hospitals
Original Article

Effectiveness of Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rtPA) for Acute Ischemic Stroke in Udonthani Hospital versus Node-rtPA Community Hospitals

Satrirat Jantasri,Somsak Tiamkao,Prapassara Sirikarn

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ สำคัญ โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ รองจากโรคหลอดเลือดหัวใจ1 ในผู้ป่วยที่รอด ชีวิตจะมีความพิการระยะยาว จึงเป็นสาเหตุสำคัญของ การสูญเสียปีสุขภาวะ (disability adjusted life year) ใน กลุ่มผู้สูงอายุ2 การรกั ษาผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลอื ดสมองขาด เลือดเฉียบพลัน (acute ischemic stroke) คือ การให้ยา ละลายลิ่มเลือด (thrombolytic agent) เพื่อให้เลือดกลับ ไปเลี้ยงสมองส่วนที่ขาดเลือด (reperfusion of cerebral blood flow) ให้เร็วที่สุด

มกราคม - มีนาคม 2564